Theo quy định Nghị định 102/2013/NĐ- CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động

...

Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động –

...

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đã và đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đạt gần 56 tỷ

...

Các trường hợp như Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, hết thời hạn hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động

...

Những trường hợp nào cần giấy phép lao động? Và tại sao không nên tự làm thủ tục xin giấy phép

...